Hiroko Shikashio “360 Steps Down”

Hiroko Shikashio “360 Steps Down”

Hiroko Shikashio “360 Steps Down"

Photograph
© Image is copyright the artist